1952 - 1955 Fumu-Putu

  1969 - 1972  Lisafa, N'Deke et Itunda

  1972  Plateau des Batekes

 1972 - 1974 Kinshasa

 Souvenirs d'enfance